Aviso Legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE CONSULTORA GALEGA, S.L.U.

PARA WWW.CONSULTORAGALEGA.COM

 1.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U., en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

- A súa denominación social é CONSULTORA GALEGA, S.L.U.

- O seu CIF é B-36.012.102

- O seu teléfono de contacto é 609.91.28.10

- O seu domicilio social sitúase na Rúa San Martiño 3 - B. 36002 .Pontevedra

- Está inscrita no Rexistro Mercantil: Folio nº145, do Libro 239 de Sociedades, Inscrición 1ª da folla nº3349.

- E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: andres@consultoragalega.com

 

2.- Así mesmo, CONSULTORA GALEGA, S.L.U. adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

 

3.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U. implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.consultoragalega.com

 

4.- A información obtida por CONSULTORA GALEGA, S.L.U. dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.consultoragalega.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de CONSULTORA GALEGA, S.L.U., inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

 

5.-A finalidade da recolleita e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de CONSULTORA GALEGA, S.L.U.

 

6.-A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.consultoragalega.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de CONSULTORA GALEGA, S.L.U, coas finalidades expresadas no apartado 5.

 

7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a CONSULTORA GALEGA, S.L.U., Rúa San Martiño 3 - B, 36002 de Pontevedra. Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

 

8.- Cando un usuario accede á páxina Web de CONSULTORA GALEGA, S.L.U. pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade CONSULTORA GALEGA, S.L.U. se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

 

9.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U. se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta.

 

10.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

 

11.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U. non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na Web.

 

12.- A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de CONSULTORA GALEGA, S.L.U., dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta Web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

 

13.- CONSULTORA GALEGA, S.L.U. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.consultoragalega.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.