RELATIVOS AO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E A ORDENACIÓN TERRITORIAL

"Posibilidades de desarrollo endógeno en los valles meridionales de Navarra" (encargo da D.G. de Urbanismo da "Consejeria de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra")
"Crecimiento versus desarrollo". Relatorio que representou a Europa no XIII Congreso da Unión Internacional de Arquitectos celebrado en México en 1978 (encargo do C.S. de C.A. de España)
Dossier sobre o Plan Director Territorial de Ordenación de Galicia (encargo do C.O.A. de Galicia)
"Informe sobre posibles ubicacións da Feira de Exposicións para o Desenrolo de Galicia-FEXDEGA" (encargo do concello de Vilagarcía)
"Santiago. Estrutura social e Produtiva" (encargo do CEOTMA)
"Estudio de los elementos determinantes del medio rural. Caso gallego" (encargo da ""D.G. de Acción Territorial y Urbanismo do MOPU)
"Aspectos sociais e económicos dos plans especiais de protección dos conxuntos histórico-artísticos" (encargo do COAG-Delegación de A Coruña)
"Estudo das estratexias para a revitalización integral do barrio do Calvario, con sinalamento e caracterización, mesmo orzamentaria, das actuacións a desenvolver, a curto e medio prazo cara ese fin" (encargo do concello de Vigo)
Apuntamentos encol do evoluir recente da estrutura territorial galega e o seu tratamento. Ampliación do espazo económico e xurdimento de Áreas Metropolitanas. O exemplo de Vigo, unha esperanza (Encargo da Revista Grial)
C) ANÁLISES XURÍDICO-URBANÍSTICOS
"Problemática da aplicación da "Ley del suelo" e consideracións encol da ordenación territorial e a súa posible normativa legal en Galicia" (encargo do COAG)
"Estudio básico para la revisión jurídica del suelo no urbanizable" (encargo da D.G. de A.T. y Urbanísmo del MOPU)
“El Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el Sector inmobiliario. Sus efectos sobre la legislación urbanística estatal y autonómica y sobre el planeamiento de los municipios”. Revista: El Consultor de los Ayuntamientos)
D) MEDIO AMBIENTE E PAISAXE
"Informe sobre o Estado actual do Río Miño no seu tramo inferior e a súa incidencia na futura ordenación territorial da comarca do Baixo Miño" (encargo do concello de Tomiño)
"Informe sobre as pesqueiras do Río Miño" (encargo do COAG)
"Carretera y Ciudad-Integración o destrucción" (encargo da Asociación Española de la Carretera)
"Estudio de la Fachada Marítima de Vilagarcía de Arousa" (encargo de la D.G. de Arquitectura del MOPU)
"La Ordenación del territorio". Capítulo 50 da "Guía de la Naturaleza de Galicia" (encargo de "Faro de Vigo")
Estudo previo para a realización de "Proyecto de Actuaciones medioambientales y de mejora y recuperación del paisaje natural y urbano del Puerto de Vilagarcía" (encargo do Porto de Vilagarcía)
"Estudo de actuacións medioambientais no río Arnoia" (encargo do Concello de Allariz)
"Proxecto de restauración ambiental e creación de rotas ecolóxicas no río Catoira" (encargo da D.G. de Avaliación Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente e concello de Catoira)
"Proxectos de rotas de sendeirismo no concello de Bueu" (encargo do concello de Bueu)
"Recuperación ambiental da Lagoa de Setados en As Neves" (encargo da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia)
"Informe sobre cuantificación da biomasa nas áreas do Termo Municipal de Allariz sen especial protección medioambiental" (encargo do concello de Allariz)
REF: RELATIVOS AO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E A O // Stock: Disponible